Shikharpur

Dec 1, 2010 - 8:03 AM
<strong>Dornier Do-228-101, Shikharpur, Nepal, Aug.